Основна цел на състезанието

Основна цел на състезанието IT Знайко е да предостави възможност на учениците от 1. до 9. клас да демонстрират знанията си за работа с информационни технологии, като ги приложат при решаване на поставени тематични задачи.

Подцели

1. Налагане на проектно-ориентиран модел при работа с учениците.

2. Интегриране на технологиите в процеса на изследователска работа на учениците по зададени тематични проекти.

3. Прилагане на интердисциплинарен подход при реализиране на тематичните проекти.

4. Създаване на условия за свободен избор на темата и нейната реализация.

5. Поставяне на ученика в активна позиция на изследовател и анализатор и формиране на умения за планиране на дейността.

6. Развиване на умения за работа в екип, за толерантност и взаимопомощ.

7. Привличане като партньори учители и родители, с което да се провокира положително отношение към извънкласните форми на работа, към проектно-ориентираната работа и използването на информационни технологии за реализирането им.

Задачи

1. Да се определи структурата и организацията на състезанието.

2. Да се дефинират тематичните области на проектната работа.

3. Да се определят знанията и уменията по информационни технологии, които учениците трябва да демонстрират, съобразени с ДОИ за съответната степен и с възрастовите възможности на учениците.

4. Да се определят програмите, с които учениците могат да демонстрират своите знания при работа по тематични задачи.

5. Да се създадат условия за използване на услуги за споделяне на документи от вида на SkyDrive.

6. Да се създаде сайт на състезанието, в който да се публикуват регламенти и съобщения относно отделните кръгове на състезанието, списъци на участници и резултати от класиране, както и материалите, създадени от учениците.

7. Да се подготвят творчески задачи, които се реализират индивидуално или екипно от ученици, родители, учители.

8. Да се определи национално жури от учители за оценяване знанията и уменията на учениците.

Участници

Участници в състезанието IT Знайко могат да бъдат всички ученици 1. – 9. клас, които имат умения за работа с компютърни технологии, независимо дали изучават Информационни технологии в училище или не.

Състезанието се реализира в следните формати:

IT Знайко – за ученици 1. – 4. клас – индивидуално участие

IT Знайко+ – за ученици 5. – 9. клас – индивидуално участие

IT Знайко TEAM – за ученици 5. – 9. клас – екипно участие

Участниците в състезанието могат да се явят в една от следните категории:

IT Знайко ИТ (информационни технологии) – за ученици 1. – 9. клас

IT Знайко ПРОГРАМИСТ – за ученици 3. – 9. клас

IT Знайко УЕБ – за ученици 7. – 9. клас

Средства за провеждане на състезанието

За провеждане на състезанието учениците използват компютърна техника и софтуерни приложения. За работа по поставените задачи може да се използва софтуер по желание. Поради наличието на лицензирани операционна система Windows и Microsoft Office пакети в училище, задачите са разработени така, че учениците да могат да ги реализират чрез работа с MS Office Word, PowerPoint, Publisher, Movie Maker, Photo Story, Paint и др. Областният кръг на състезанието изисква използване на компютърните кабинети в училищата-пунктове за провеждане на състезанието. За провеждане на националния кръг организаторите осигурвяват оборудвана компютърна зала с Интернет-достъп.

Организация на състезанието

Кръгове

Състезанието IT Знайко се провежда в три кръга. Първият е дистанционен, а останалите – присъствени.

Първи кръг

Участието в първия кръг е свободно за всички ученици. Не се събира такса за участие. За всеки от кръговете, на учениците се поставят тематични задачи. Учениците работят самостоятелно по тях и изпращат своите проекти по електронен път. Всички инструкции, регламент, срокове и помощни материали се публикуват на сайта.

Областен кръг

Вторият кръг на състезанието е регионален. Провежда се в пунктове в различни градове и села в страната, според направената предварително регистрация за участие. Право за участие в областния кръг имат всички ученици от 1. до 9. клас, независимо дали са участвали в първия кръг. Участниците от първия кръг, класирани на първите 10 места за всеки от класовете, получават автоматично право за участие в областния кръг и са освободени от такса за участие. Всички останали ученици, регистрирали се за участие в областния кръг заплащат такса за участие. Екипипте от първия кръг, класирани на първите 3 места за всеки от класовете 5.-9. , получават автоматично право за участие в областния кръг и са освободени от такса за участие. Всички останали екипи, регистрирали се за участие в областния кръг заплащат такса за участие. Всички учениците, които искат да участват в обласния на състезанието се регистрират, независимо дали плащат или не такса за правоучастие. На база направените регистрации се формират училищата-пунктове и се определя график за провеждане на състезанието в състезателния ден. Графикът се публикува на сайта на състезанието.

Национален кръг

Националният кръг на състезанието IT Знайко се провежда в един пункт, определен от организаторите. Пътните разходи и разходите за нощувка са за сметка на участниците. Броят на клаираните участници за национален кръг в дадена група е регламентиран, но варира за всяка календарна година, в зависимост от броя участниците в областен кръг!

Право на участие в него имат:

Финал

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ

Категория IT Знайко ИТ (информационни технологии)

ГРУПА А – участници, класирани на първите 10 места за всяка възрастова група са освободени от такса за участие.

ГРУПА В – участници, класирани от 11-то до 30-то място за всеки от класовете. Заплащат такса за участие.

IT Знайко ПРОГРАМИСТ

ГРУПА А – определя се в зависимост от броя на участниците, варира от 3 до 10 места за всяка възрастова група. Освободени са от такса за участие.

ГРУПА В – определя се в зависимост от броя на участниците, варира от 4-то до 30-то място за всеки от класовете. Заплащат такса за участие.

IT Знайко УЕБ

ГРУПА А – определя се в зависимост от броя на участниците, варира от 3 до 10 места за всяка възрастова група. Освободени са от такса за участие.

ГРУПА В – определя се в зависимост от броя на участниците, варира от 4-то до 30-то място за всеки от класовете. Заплащат такса за участие.

ЕКИПИ

ГРУПА А – екипи, класирани на първите 3 места за всяка възрастова група. Освободени са от такса за участие.

ГРУПА В – екипи, класирани на 4-то и 5-то място за всеки от класовете. Заплащат такса за участие.

МАЛЪК ФИНАЛ

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ

Категория IT Знайко ИТ (информационни технологии)

ГРУПА С – участници, класирани на първите 30 места след последния участник от Група В, за всяка възрастова група. Заплащат такса за участие.

ГРУПА D – участници, класирани след последния участник от Група С за всеки от класовете. Част от тях взимат участие в национален кръг, след лична покана по реда на класирането. Броят на участниците на Национален кръг се определя от броя на незаетите места от участниците от Група С. Заплащат такса за участие.

IT Знайко ПРОГРАМИСТ

ГРУПА С – броят на участниците в Национален кръг се определя от броя на участници в Областен кръг. Класират се участници между 3-то и 20-то място след последния участник от Група В, за всяка възрастова група. Заплащат такса за участие.

ГРУПА D – участници, класирани след последния участник от Група С за всеки от класовете. Част от тях взимат участие в национален кръг, след лична покана по реда на класирането. Броят на участниците на Национален кръг се определя от броя на незаетите места от участниците от Група С. Заплащат такса за участие.

IT Знайко УЕБ

ГРУПА С – броят на участниците в Национален кръг се определя от броя на участници в Областен кръг. Класират се участници между 3-то и 30-то място след последния участник от Група В, за всяка възрастова група. Заплащат такса за участие.

ГРУПА D – участници, класирани след последния участник от Група С за всеки от класовете. Част от тях взимат участие в национален кръг, след лична покана по реда на класирането. Броят на участниците на Национален кръг се определя от броя на незаетите места от участниците от Група С. Заплащат такса за участие.

ЕКИПИ

ГРУПА С – екипи, класирани на първите 3 места за всяка възрастова група. Заплащат такса за участие.

ГРУПА D – екипи, класирани след 4-то място за всеки от класовете . Заплащат такса за участие.

Време за провеждането на състезанието

Първи кръг на състезанието IT Знайко се провежда през месеците декември-януари.

Вторият кръг на състезанието IT Знайко се провежда през месец март.

Националният кръг на състезанието IT Знайко се провежда през месеците април-май.

Класиране, жури, грамоти

Получените материали се оценяват от национално жури от учители на доброволни начала. За всеки от класовете се публикуват критерии за оценка на работата на учениците. Критериите за оценка са публично известни с поставяне на задачите.

Архиви с работата на учениците и галерии се публикуват на сайта. Всеки може да изтегли и разгледа работата на участниците в състезанието.

Участниците във всеки кръг получават грамоти и сертификати. Наградените в първите два кръга получават грамотите и сертификатите си в електронен вид. Наградените в национален кръг участници получават сертификатите и грамотите на място, както и предвидени предметни награди.

Финансиране

Финансирането на първия кръг се осигурява от Сдружение “Образование и технологии”.

Финансирането на втори кръг се осигурява от Сдружение “Образование и технологии” и от събраните такси за участие. Събраната такса за участие се разпределя поравно между училищата-пунктове и организаторите на база предварително сключени договори.

Финансирането на третия кръг се осигурява от събраните такси за участие и финансова подкрепа от партньорски организации. Разходите за път и настаняване са за сметка на участниците. Наградният фонд на състезанието се осигурява от основния спонсор на инициативата – Майкрософт България и от други партньорски организации.

Партньори

Партньори на Сдружение “Образование и технологии” при организиране и провеждане на състезанието IT Знайко са фирми от бизнеса като Майкрософт – България, Потребитл БГ, Дечица.COM и др. За популяризиране на събитието Сдружението си партнира с регионалните инспекторати по образование по места, както и с много училища и образователни институции от страната.

Обосновка на идеята и очаквани резултати

С всяка изминала година учениците 1.-9. клас проявяват все по-голям интерес към информационните технологии. Използването на технологиите в учебния процес изостава като темпо спрямо скоростта, с която се вдига нивото на умения за работа с компютър у малките ученици. Последните години ние – екипът на Сдружение “Образование и технологии” – положихме усилия да бъдем в помощ на учителите в посока интегриране на технологиите в учебния процес. Разработихме Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение при интегриране на технологиите в началното училище. В рамките на програмата “Партньори в познанието” на Майкрософт проведохме десетки тренинга за учители, през които преминаха над 2000 начални учители от цялата страна.

Сега обръщваме внимание към децата. Целта ни е да ги провокираме да използват компютъра и технологиите за решаване на учебни задачи, за проява на творческо и критично мислене. Състезанието IT-Знайко има за цел да даде възможност на учениците и малките деца да покажат уменията си за работа с ИТ, като ги приложат при решаване на поставени тематични задачи.

Разчитаме на подкрепа от страна на учители и родители, както на методическо, така и на технологично ниво, особено при подаването на крайните материали за участие.

Съзтезанието IT Знайко е насочено към всички ученици от 1. – 9. клас, независимо дали изучават информационни технологии в училище. Идеята се обосновава от факта, че в съвременните условия децата растат в дигитална среда. От най-ранна възраст те са заобиколени от различна електронна техника и разнообразни технологии, които използват интуитивно.

Налагането на проектно-ориентираният модел на работа е провокирано от възможността учениците да бъдат поставени в активна позиция. След поставяне на темата на проекта, те самостоятелно планират своите дейности за постигане на крайната цел – реализация и съдържание на готовия продукт, избор на програма за изпълнение, начин на представяне; сами извършват изследователско проучване. Този начин на организация на работата дава възможност на учениците да мислят по даден проблем, а не само да възпроизвеждат заучено учебно съдържание. Репродуктивността отстъпва пред метода на действието. Ученикът получава много информация по дадения проблем. Той трябва да я обмисли, да отсее тази, която счита за съществена за текущото изследване, след което да я обработи, за да я използва целенасочено. По този начин информацията вече вълнува ученика, той чувства необходимост да научи нещо ново по изследваната тема. Ученето става негова вътрешна необходимост, а не привнесена външна цел.

При реализация на проектно-ориентирания модел за работа с ученици се налага използване на интердисциплинарен подход. Темите са така подбрани, че тяхната реализация изисква прилагане на знания от различни предметни области. По този начин учениците формират умение за трансфер на знания, което е подготовка за разрешаване на реални житейски ситуации.

Интегрирането на технологиите при работа на учениците по зададени тематични проекти повишава възможностите във всички етапи на работа – при процеса на изледователска работа, при подготовката на материалите, при представянето на крайния продукт или резултати от изследването.

От изключителна важност е на учениците да се представят разнообразни теми за работа, от които те сами да избират. По този начин се работи за развитие на рефлексивни умения на учениците и формиране на умения за самооценка. За да избере тема, която да е подходяща да разкрие възможностите му и ученикът да се представи добре, е необходимо той да направи преценка на знанията и уменията си, да прецени силите си и да си представи крайния резултат. По този начин учениците отново са активни участници при планиране на собствената си учебна дейност.

Съществен акцент от идеологията на състезанието е търсенето на партньорство между родители, учители и ученици, както и формирането на умения за работа в екип и за проява на толерантност и взаимопомощ. Организацията и провеждането на националния кръг съчетава както състезателен индивидуален тур за учениците, така и много екипни задачи за учители, ученици и родители, които не изискват работа на компютър. Провеждат се спортни игри сред природата, усвоят се основни умения за оцеляване в критични условия и оказване на първа помощ.

Състезанието IT Знайко се явява механизъм за повишаване мотивацията на учителите за формиране и надграждане на личната им дигитална култура. Чрез формирането на национално жури, което оценява работата на учениците на доброволен принцип, учители, които преподават Информационни технологии в начален етап на обучение, имат възможност да сравнят и съпоставят постиженията на ученици от цялата страна с постиженията на обучаваните от тях учениици. Това провокира положителна конкуренция и стремеж към повишаване качеството на обучението по Информационни технологии.

Перспективи за развитие

Продължение на състезанието IT Знайко е организирането и провеждането на летни лагер-школи на море и планина – IT Знайко Ваканция. В тези школи могат да участват всички ученици. Провеждат се занятия в групи според нивото на умения на учениците. Организират се много скаутски игри и инициативи, целящи извеждане на децата сред природата и отделянето им от компютъра през свободното от училище време.

IT Знайко Лого

Лагер-школи и състезания по информационни технологии за деца от 1-ви до 9-ти клас